970x90

Trong bài viết này, THỦ THUẬT TRÊN BLOGSPOT xin chia sẽ bài viết:
"Đoạn Code tạo thanh Menu tùy biến"


Đoạn Code:

<table align="center" bgcolor="#e2e4ef" border="1px"><tbody>
<tr><td><div style="border: 3px solid transparent;">
<div align="center" style="background: #ffffff; border: 1px inset #ffffff;">
<div style="border: 3px solid transparent;">
<u>ABCD</u></div>
</div>
</div>
</td>
<td><div style="border: 3px solid transparent;">
<div align="center" style="background: #ffffff; border: 1px inset #ffffff;">
<div style="border: 3px solid transparent;">
<u>EFGH</u></div>
</div>
</div>
</td>
<td><div style="border: 3px solid transparent;">
<div align="center" style="background: #ffffff; border: 1px inset #ffffff;">
<div style="border: 3px solid transparent;">
<u>IJKL</u></div>
</div>
</div>
</td>
<td><div style="border: 3px solid transparent;">
<div align="center" style="background: #ffffff; border: 1px inset #ffffff;">
<div style="border: 3px solid transparent;">
<u>MNOP</u></div>
</div>
</div>
</td>
<td><div style="border: 3px solid transparent;">
<div align="center" style="background: #ffffff; border: 1px inset #ffffff;">
<div style="border: 3px solid transparent;">
<u>RSTU</u></div>
</div>
</div>
</td>
<td><div style="border: 3px solid transparent;">
<div align="center" style="background: #ffffff; border: 1px inset #ffffff;">
<div style="border: 3px solid transparent;">
<u>VWXYZ</u></div>
</div>
</div>
</td></tr>
</tbody></table>

DEMO THÀNH PHẨM

ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
RSTU
VWXYZ

Đăng nhận xét

Nguyễn Duy Giang

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-g9yBlmBaTqE/WrjioUbUeRI/AAAAAAAAkog/Bz6Nhx7FvOwb0F9nFWJ1tPPtaZLiTWfJwCLcBGAs/s1600/nguyen-duy-giang.png} GIỚI THIỆU VỀ TÔI {facebook#https://www.facebook.com/ernestonguyengiang} {twitter#https://twitter.com/duygiangnguyen} {google#https://plus.google.com/u/1/+NguyenDuyGiang} {pinterest#https://www.pinterest.com/nguyenduygiang/} {youtube#https://youtube.com/nguyenduygiang} {instagram#https://www.instagram.com/nguyenduygiang/}
Được tạo bởi Blogger.